Om

OM OSS

GDPR

Information angående vad GDPR förordningen

gäller se på länken nedanför.


www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

Våra förmedlare är licenserade via Insuresec

Kort om Insuresec


"Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd, kriterier för kompetens och kunskapstester syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

Vi vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från förmedlingstillfället och ersättningen för förmedlingen."


Läs mer HÄR!

Kort om Finansinspektionen


"FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem."


Läs mer HÄR!


Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och kan på begäran lämna upplysning om anställd hos Försäkringspartner Berguven har tillstånd att förmedla försäkring och vilket slag av försäkringar som får förmedlas. 

Företaget och dess förmedlare är medlemmar i SFM

Kort om SFM


"Att vara SFM-medlem ska innebära en kvalitetsstämpel för kunder och för de försäkringsbolag som samarbetar med medlemmen. En medlemsansökan behandlas först efter en omfattande remissrunda och detta är något som försäkringsbolagen känner till."


Läs mer HÄR!

Klagomålshantering

Vid ett konkret missnöje angående våra tjänster ska ett klagomål lämnas till vår Klagomålsansvariga skriftligt via mejl eller brev där det tas upp vad som föranlett missnöjet samt vilken förmedlare som missnöjet riktar sig mot.


Klagomålsansvarig:

Mats Dahlström

mats.dahlstrom@fpartner.se


eller via brev:


Försäkringspartner Berguven AB

Åsgatan 41

791 71 Falun